Natryskowe.eu

Pianki Pur

Mianem poliuretanów lub polimerów uretanowych zwykło się określać tworzywa wielkocząsteczkowe powstające w wyniku reakcji di-
i poliizocyjanianów z poliolami jak też w wyniku reakcji z innymi związkami zawierającymi aktywny atom wodoru oraz reakcji samych izocianianów ze sobą wskutek użycia katalizatorów.

Mnogość reakcji i surowców pozwala na nieskończone modyfikacje własności poliuretanów. Można otrzymywać tworzywa sztywne, półsztywne, miękkie, integralne, powłoki, kleje, w postaci litej (gęstość do 1100 kg/m3) jak i spienione (gęstość od 8 do 800 kg/m3).
Pianka poliuretanowa to system dwóch komponentów:

  • Poliol – są to związki oligomeryczne zakończone grupami hydroksylowymi (-OH). Polieterole, poliestrole, oligomery węglowodorowe. Jako drugi składnik systemu standardowo zwanym składnikiem A, który jest mieszaniną polioli czyli związków z grupą funkcyjną OH, stabilizatorów silikonowych, poroforów (środków spieniających), katalizatorów, środków zmieniających palność i lepkość.
  • Izocyjanian – posiadające grupę funkcyjną (-NCO), jako jeden ze składników systemu standardowo zwanym składnikiem B.TDI (diizocjanian toluilenu).MDI (diizocjanian difenylometanu).PMDI (polimeryczny diizocjanian difenylometanu).Oba składniki po wstępnym przygotowaniu transportowane są do Reaktora, który podgrzewa ją do temperatury 30 – 70ºC. Pod ciśnieniem 60-140 bar w stosunku objętościowym 1:1 podgrzewanymi wężami trafiają do głowicy mieszającej. W wyniku zmieszania składników zachodzą reakcje chemiczne powodujące spienienie i otrzymanie materiału izolującego na podłożu. Proces natrysku polega na równomiernym naniesieniu piany na podłoże. W ciągu kilku sekund piana wzrasta i utwardza się, tworząc monolityczną izolację.Zmieniające się przepisy prawne oraz konieczność oszczędzania energii elektrycznej wymuszają poszukiwanie coraz doskonalszych materiałów izolacyjnych. Rynek materiałów budowlanych oferuje wiele materiałów izolacyjnych:
  • styropian
  • wełna mineralna
  • włókna celulozowa
  • materiały drewnopodobne, itp.

Bez wątpienia z pośród wszystkich materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku, pianki poliuretanowe charakteryzują się najniższym współczynnikiem przenikania ciepła – tym samym grubość warstwy izolującej potrzebna do uzyskania tego samego współczynnika przewodzenia ciepła jest najmniejsza Rys. 1.\